Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2018

xlickmysneakers
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
***
S. I. Witkiewicz, 622 upadki Bunga, czyli demoniczna kobieta
Reposted fromdeszcz deszcz vialaparisienne laparisienne

February 20 2018

xlickmysneakers
xlickmysneakers
Reposted fromTullfrog Tullfrog viairmelin irmelin
xlickmysneakers
9654 a77d 500
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viairmelin irmelin
xlickmysneakers
7201 ef0b 500
Reposted fromdozylnie dozylnie viairmelin irmelin
xlickmysneakers
0993 6165
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin
xlickmysneakers
xlickmysneakers
6990 e66d
Reposted fromhagis hagis viajointskurwysyn jointskurwysyn

February 19 2018

xlickmysneakers
6620 1ce4 500
Reposted fromtfu tfu
xlickmysneakers
xlickmysneakers

February 17 2018

xlickmysneakers

February 16 2018

xlickmysneakers
3260 5672 500
Reposted frommoai moai viaskrzacik skrzacik
xlickmysneakers
xlickmysneakers
xlickmysneakers
5324 0e96 500
Reposted fromonlyman onlyman viawiks wiks
xlickmysneakers
1864 52f7
Reposted frompunisher punisher viasassygoat sassygoat

February 14 2018

xlickmysneakers
w życiu ważne są tylko dwie rzeczy
pierwsza 
bardzo ważna
i druga 
jeszcze ważniejsza

najważniejsze 
by nigdy ich nie pomylić
— Remigiusz Kociołek - Dwie rzeczy.
Reposted fromnutt nutt
xlickmysneakers
9020 091e
Reposted fromczajnikq czajnikq viaexistential existential
xlickmysneakers
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl